Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Jamax Multimedia: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Donkenweg 16, 4707 XV te Roosendaal, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72519517.
 2. Wederpartij: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Jamax Multimedia een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Jamax Multimedia en de Wederpartij gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Jamax Multimedia zich jegens de Wederpartij verbindt tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten: de dienstverlening waartoe Jamax Multimedia zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het realiseren en leveren van een Werk, online marketing (zoekmachine-optimalisatie (SEO) en zoekmachine-adverteren (SEA)), fotografie, videografie, ondersteuning ten aanzien van sociale media en adviesverlening.
 6. Werk: een werk in de zin van de Auteurswet, zoals een website, logo, huisstijl, animatie, dtp-ontwerp, foto en video, dat door Jamax Multimedia en in opdracht van de Wederpartij wordt vervaardigd.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 – Algemene Bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jamax Multimedia, iedere tot stand gekomen Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Jamax Multimedia worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van Jamax Multimedia is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Jamax Multimedia kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van Jamax Multimedia dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Jamax Multimedia, op de eventueel daartoe door Jamax Multimedia aangewezen wijze, heeft aanvaard. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Jamax Multimedia, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Jamax Multimedia anders aangeeft.

Artikel 4 – Annulering van de overeenkomst

Indien de Wederpartij overgaat tot tussentijdse annulering van de Overeenkomst, is Jamax Multimedia gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding betreft het bedrag waarop Jamax Multimedia tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd. Indien en voor zover een uurtarief is overeengekomen, wordt de bedoelde winstderving vastgesteld door de verwachte tijdsbesteding met dit uurtarief te vermenigvuldigen.

Artikel 5 – Looptijd en opzegging van SEO, SEA en prijswijziging

 1. Een Overeenkomst betreffende zoekmachine-optimalisatie (SEO) en/of zoekmachine-adverteren (SEA) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient per e-mail te geschieden.
 2. Jamax Multimedia is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs van een Overeenkomst betreffende SEO en/of SEA te verhogen. Jamax Multimedia zal de Wederpartij van een prijsverhoging uiterlijk twee maanden voordat deze van kracht wordt in kennis stellen, zodat de Wederpartij nog in staat is de Overeenkomst op reguliere wijze door opzegging te beëindigen voordat de prijsverhoging in werking treedt.
   

Artikel 6 – Derden

 1. Jamax Multimedia is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Jamax Multimedia, jegens de Wederpartij een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Jamax Multimedia niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden als bedoeld in lid 1, met dien verstande dat Jamax Multimedia zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 4. Jamax Multimedia aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met die de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook indien dit op advies of door bemiddeling van Jamax Multimedia is gebeurd, zoals in geval van bestelling van drukwerk en hosting- en domeinnaamregistratie.
 5. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in lid 1 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Jamax Multimedia gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten Overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Wederpartij in het algemeen

 1. De Wederpartij is gehouden om steeds alle informatie (waaronder in een voorkomend geval content zoals afbeeldingen e.d. mede begrepen), die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door Jamax Multimedia voorgeschreven wijze, aan Jamax Multimedia te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan Jamax Multimedia verstrekte informatie.
 2. De Wederpartij dient Jamax Multimedia voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien de Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Jamax Multimedia gegevens, afbeeldingen of andere content verstrekt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Wederpartij ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Jamax Multimedia in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.

Artikel 8 – Termijnen

 1. Jamax Multimedia spant zich in de eventuele uitvoerings- en/of opleveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, doch zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Jamax Multimedia treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Jamax Multimedia Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Jamax Multimedia na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. Wat een redelijke termijn is, hangt af van de omstandigheden van het geval. Deze wordt met inachtneming van de door Jamax Multimedia verstrekte informatie vast- of bijgesteld. Van de Wederpartij mag enige coulance worden verlangd ten aanzien van uitvoerings- en/of opleveringstermijnen. 
 2. Indien Jamax Multimedia voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is Jamax Multimedia gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 3. Verzuim van Jamax Multimedia biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 9 – Werken: uitvoering, oplevering en klachten

 1. Onverminderd hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, wordt het overeengekomen Werk naar eigen technisch en creatief inzicht van Jamax Multimedia uitgevoerd en/of vervaardigd.
 2. Indien het Werk een website of vergelijkbare toepassing betreft, staat Jamax Multimedia ervoor in dat deze geschikt is voor gebruik volgens de op het moment van oplevering geldende en gebruikelijke standaarden.
 3. Een Werk met betrekking tot een website, daarmee vergelijkbare toepassing, logo, huisstijl of ander grafisch ontwerp is gebaseerd op het door Jamax Multimedia verstrekte en door de Wederpartij goedgekeurde voorstel of concept. De goedkeuring van de Wederpartij leidt tot het definitieve Werk.
 4. Een Werk met betrekking tot een foto- of videoproductie is gebaseerd op de tussen Partijen op voorhand, bijvoorbeeld aan de hand van uitgewisselde ideeën en/of een vastgesteld script, overeengekomen specificaties. Wijziging van geleverde foto’s of video’s is uitsluitend mogelijk ten aanzien van elementen die na de foto- of video-opnamedag redelijkerwijs nog bewerkbaar zijn, zoals wat betreft fotoshop of technische montage.
 5. Levering van foto- en videocontent en andere bestanden, zoals logo’s en bestanden voor drukwerk, geschiedt langs elektronische weg, op een door Jamax Multimedia te bepalen, doch passende wijze.
 6. In geval van levering van bestanden als bedoeld in het vorige lid middels WeTransfer of vergelijkbare software, is de Wederpartij verantwoordelijk voor het op tijd downloaden en opslaan van het Werk, en wel vóór verstrijken van de houdbaarheid van de downloadlink. Voor het opnieuw aanvragen van de bestanden kan Jamax Multimedia naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten in rekening brengen in verband met onder meer het opzoeken van de bestanden uit het archief en het opnieuw uploaden daarvan.
 7. De Wederpartij dient bij de oplevering van een Werk dan wel het voorstel/concept daarvan, binnen zeven dagen te onderzoeken of Jamax Multimedia de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Wederpartij correcties op het voorstel/concept wenst, en dient Jamax Multimedia daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Wederpartij het Werk als definitief aanvaardt. Het bepaalde in artikel 10.4 en 10.5 is van overeenkomstige toepassing. Voor correcties op het voorstel/concept geldt het overeengekomen uurtarief, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat dit kosteloos geschiedt. In geval uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen dat dit kosteloos geschiedt, mogen de door de Wederpartij gewenste correcties de eerder gemaakte afspraken niet worden verlaten.
 8. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Wederpartij en mits zulks redelijkerwijs van Jamax Multimedia kan worden gevergd, uitvoering gegeven aan correcties van het Werk tegen het overeengekomen uurtarief.

Artikel 10 – Klachten ten aanzien van overige diensten en facturen

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Jamax Multimedia onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door haar veronderstelde tekortkoming, aan Jamax Multimedia mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan Jamax Multimedia Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Jamax Multimedia ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Jamax Multimedia ter zake.
 3. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Jamax Multimedia te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog bezwaar te maken is komen te vervallen.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Jamax Multimedia uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede haar verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Jamax Multimedia is niet verplicht de Overeenkomst (verder) na te komen indien en voor zolang hij daartoe niet in staat is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, technische storingen, brand, ziekte of andere oorzaken van arbeidsongeschiktheid van de feitelijke opdrachtnemer, stroomstoringen en dergelijke, waardoor nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Jamax Multimedia bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte c.q. nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst. Overige schade als gevolg van overmacht komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Jamax Multimedia is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Jamax Multimedia ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Jamax Multimedia in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. 
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Jamax Multimedia gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Jamax Multimedia op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de winstderving die Jamax Multimedia ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, zoals bedoeld in artikel 4, te vergoeden.
 5. Indien Jamax Multimedia de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

Artikel 13 – Prijzen, kosten en betalingen

 1. Het aanbod van Jamax Multimedia vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, uurtarief of een wekelijks of maandelijks tarief in het kader van SEO en/of SEA, alsook of eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Bij het aangaan van de Overeenkomst onvoorziene en in opdracht van de Wederpartij te maken extra kosten, zoals kosten van derden te betrekken beeldmateriaal, komen te allen tijde voor rekening van de Wederpartij.
 2. Bij de prijs van de Diensten zijn niet inbegrepen de kosten te voldoen aan derden, zoals budgetten voor SEA; de Wederpartij is verantwoordelijk voor de betaling van deze externe kosten aan de betreffende derde. De Wederpartij is in dat kader voorts zelf verantwoordelijk voor het instellen van haar advertentiebudgetten en, voor zover van toepassing, de duur van adverteren. De kosten in verband met het stilzwijgend door laten lopen van advertentiecampagnes of foutief ingestelde budgetten, kunnen nimmer op Jamax Multimedia worden verhaald.
 3. Behoudens voor zover Partijen reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Jamax Multimedia gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling of een voorschot te vorderen. Overeenkomsten betreffende SEO en SEA worden wekelijks gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere betaalfrequentie is overeengekomen.
 4. Jamax Multimedia is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Jamax Multimedia. 
 5. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Jamax Multimedia op de betreffende factuur vermelde termijn. Jamax Multimedia hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, bijvoorbeeld in geval van een aanbetaling.
 6. Jamax Multimedia is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 7. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 9. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Jamax Multimedia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Jamax Multimedia kan worden toegerekend.
 2. De Wederpartij is zich ervan bewust dat Jamax Multimedia ter zake opgeleverde websites of soortgelijke toepassing redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de Wederpartij deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de Wederpartij voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten.
 3. Jamax Multimedia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, misconfiguratie en het niet meer werken van een opgeleverde website of soortgelijke toepassing doordat bepaalde scripts, codes of plug-ins niet meer werken bij verouderde versies van scripttalen of plug-ins van derden die niet meer kunnen worden geüpdatet of in andere zin tot problemen leiden.
 4. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, is Jamax Multimedia nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de Wederpartij.
 5. Jamax Multimedia is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Wederpartij door derden.
 6. Jamax Multimedia is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de Dienstverlening van Jamax Multimedia afhankelijk is.
 7. Jamax Multimedia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
 8. Mocht Jamax Multimedia aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Jamax Multimedia te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Jamax Multimedia hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Jamax Multimedia ter zake vervalt.
 9. De aansprakelijkheid van Jamax Multimedia is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten. Indien zodanig herstel onmogelijk is, is de aansprakelijkheid van Jamax Multimedia beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Jamax Multimedia betrekking heeft.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Jamax Multimedia een jaar.
 11. De Wederpartij vrijwaart Jamax Multimedia van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Jamax Multimedia toerekenbaar is. Indien Jamax Multimedia uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Jamax Multimedia zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jamax Multimedia, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jamax Multimedia en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 15 – Muziekrechten

 1. Voor muziek welke in een (op internet) te openbaren videoproductie, website of andere online uiting wordt gebruikt, moet door de Wederpartij een vergoeding voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee vergelijkbare organisatie. Deze auteursrechten zijn additionele kosten. Voor zover deze rechten door tussenkomst van Jamax Multimedia worden verleend, wordt de hoogte van de rechten achteraf bepaald en toegevoegd aan de eindfactuur. Wat betreft gebruik van de videoproductie, website of andere online uiting dat verder strekt dan de rechten waarvoor de Wederpartij heeft betaald middels de factuur van Jamax Multimedia, is de Wederpartij te allen tijde eindverantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze rechten. Indien de rechten niet kunnen worden verleend, dient de bedoelde openbaring achterwege te worden gelaten en mag de videoproductie, website of andere online uiting uitsluitend in de privésfeer van de Wederpartij worden gebruikt, bij gebreke waarvan de Wederpartij, met uitsluiting van Jamax Multimedia, aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten.
 2. Als Jamax Multimedia door nalatigheid en/of niet juist handelen van de Wederpartij een factuur en/of heffing van Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een daarmee vergelijkbare organisatie ontvangt, is de Wederpartij verplicht deze factuur en bijkomende kosten te voldoen. In deze gevallen is Jamax Multimedia gerechtigd een administratieve vergoeding van €200,- in rekening te brengen. Daarnaast zullen eventuele andere extra kosten hieruit voortvloeiende, eveneens aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

 1. Jamax Multimedia behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Voor zover deze rechten niet bij derden rusten, blijft het eigendom van de door Jamax Multimedia geleverde Werken, maar ook van verstrekte ideeën, beelden, concepten, voorstellen, scripts etc. bij Jamax Multimedia rusten. Deze goederen mogen door de Wederpartij uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet buiten deze beoogde gebruiksdoeleinden worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Jamax Multimedia. Het is de Wederpartij niet toegestaan om delen van een opgeleverd Werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie.
 2. Indien de Wederpartij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt zij een licentie tot gebruik van het definitieve Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan Jamax Multimedia bekend te zijn gemaakt. Terbeschikkingstelling en overdracht aan de Wederpartij van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Wederpartij rechten van intellectuele eigendom op de geleverde Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Wederpartij mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. Een aan de Wederpartij toerekenbare schending van de intellectuele eigendomsrechten van Jamax Multimedia, geeft Jamax Multimedia het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Dienstverlening het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten en auteursrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij. 
 6. Tenzij dit redelijkerwijs niet van de Wederpartij kan worden gevergd, is Jamax Multimedia te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het Wederpartij niet toegestaan om het Werk zonder vermelding van deze naam te gebruiken.

Artikel 17 – Slotbepalingen

 1. Jamax Multimedia is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.
 2. Jamax Multimedia is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
 3. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Jamax Multimedia een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.

Heb je vragen hierover?

Ga naar de bovenkant